Đồ đồng Hà Nội,đồ phong thủy, đỉnh đồng, do tho cung, hoanh phi cau doi